วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

TOWARD A THEORY OF ONLINE LEARNING


TOWARD  A THEORY  OF ONLINE LEARNING


ผู้เขียน
นายกฤตพล  ประพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ฤษฎีการเรียนรู้ออนไลน์เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของวงการศึกษาและการวิจัย ทฤษฎีการเรียนรู้ออนไลน์มุ่งเน้นคุณลักษณะของแต่บริบทของการเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ และมีประโยชน์มากขึ้นของการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีลักษณะของการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย 4 แบบ คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความรู้เป็นศูนย์กลาง การประเมินเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง         การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตาม Bransford et al., สร้างความตระหนักของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และความเข้าใจว่าผู้เรียนนำไปสู่บริบทของการเรียนรู้ ดังนั้นครูควรทำความเข้าใจในความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีมาก่อนแล้ว ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควรรองรับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง อย่างเช่น ภาษาและรูปแบบในการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้เรียนใช้ในการตีความและสร้างความรู้
        - ครูจะต้องตระหนักถึงความเข้าใจของนักเรียนรวมทั้งความรู้เดิมของนักเรียน
         - สภาพแวดล้อมการเรียนจะต้องรู้ทันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันรวมทั้งภาษา
         - อ้างว่าการเรียนรู้ออนไลน์อาจจำกัดการทำความเข้าใจการศึกษาของนักเรียนในมุมมองทางวัฒนธรรมที่และจำกัดการสื่อสาร คนอื่นๆ ได้ที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีไม่ตรงกันและการสื่อสารพร้อมกันนั้นสามารถที่จะนำไปสู่การ "การสื่อสารที่เพิ่มขึ้นหรือหลายมิติ."

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นวามรู้เป็นศูนย์กลาง

           การเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นในเนื้อหา McPeck (1990) และทฤษฎีอื่นๆ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้เสนอว่าการเรียนการสอนทักษะการคิดทั่วไปและเทคนิคที่อยู่นอกนั้นไม่มีประโยชน์ขององค์ความรู้ ในทำนองเดียวกัน Bransford ยืนยันว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นทั้งในข้อกำหนดและจำกัดนั้น แต่ละสาขาวิชามีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การทำความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้สัมผัสกับการอภิปราย เช่นเดียวกับโครงสร้างของความรู้ที่การเรียนในระดับปริญญาตรีพวกเขายังมีโอกาสที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของตัวเอง เป็นทักษะที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับการคิด
        - อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทำให้ผู้เรียนมีทรัพยากรความรู้ขนาดใหญ่ เป็นผลให้ผู้เรียนศึกษาออนไลน์จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และนำทักษะการค้นพบความรู้ของพวกเขาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการประเมินเป็นศูนย์กลาง
           การประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลทำหน้าที่ในการกระตุ้น แจ้งและให้ข้อเสนอแนะกับทั้งผู้เรียนและผู้สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพให้โอกาสมากมายสำหรับการประเมิน : โอกาสที่ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับครู แต่ยังเกี่ยวกับคนที่ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลและความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆโดยขั้นตอนวิธีการที่ง่ายและซับซ้อนในการประเมินนักเรียน
           สิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมากกว่าสิ่งที่ได้รับจากการประเมินคือ ความท้าทายสำหรับนักออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ การพัฒนาในทฤษฎีการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการประเมินการ-ออกแบบจะช่วยให้เราออกแบบการประเมินผล ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประเมินกระบวนการทางความรู้อย่างดีที่สุด
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการประเมินเป็นศูนย์กลาง
           ชุมชนเป็นศูนย์กลางเลนส์ช่วยให้เราสามารถมีความสำคัญทางสังคม องค์ประกอบของการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา ที่นี่เราได้พบกับ Vygotsky ของ (1978) แนวคิดที่เป็นที่นิยมของความรู้ความเข้าใจทางสังคมที่จะเป็นที่เกี่ยวข้องในขณะที่เราพิจารณาว่านักเรียนสามารถทำงานร่วมกันใน  บริบทการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ความคิดเหล่านี้ได้รับการขยายตัวใน Lipman’s (1991) ของชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ Wenger’s (2001) ความคิดของชุมชนของการปฏิบัติที่จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทั้งการสนับสนุน และท้าทายกันที่นำไปสู่ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง Wilson (2001) ได้อธิบายเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ ที่มีความรู้สึกร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจความคาดหวังของการเรียนรู้และความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมและนำไปสู่ชุมชน

บทบาทของปฏิสัมพันธ์กับการเรียนออนไลน์
           ความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์เป็น "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกัน ที่จำเป็นต้องมีอย่างน้อยสองวัตถุและสองการกระทำของปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเหล่านี้ และเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกัน อีกคนหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์ (หรือการติดต่อสื่อสาร) ทำหน้าที่ความหลากหลายของฟังก์ชั่นในการศึกษา ได้ระบุไว้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวตามโปรแกรม กับการป้อนข้อมูลของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ในการติดต่อสื่อสารเป็นพื้นฐานของการสร้างการเรียนรู้ชุมชน ที่มีอิทธิพลทางการศึกษา  ทฤษฎีที่มุ่งเน้นไปที่บทบาทที่สำคัญของชุมชนในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญในทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Jonassen, 1991) ในการกระตุ้นให้เกิดสติในการเรียน (แลงเกอร์ 1989)   รูปแบบการศึกษาอิสระ โฮล์ม (1989) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน โดยการเขียนไปษณีย์ หรือโดยการสอนโทรศัพท์เรียลไทม์ ที่กำหนดรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบการศึกษาอิสระของการศึกษาทางไกล, การเขียนโปรแกรมที่เขาเรียกว่า "การทำงานร่วมกันในแนวทางการสอน จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่นักเรียนและครู สร้างรูปแบบการสนทนาของการเรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู

ประเภทหรือลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในการเรียน
1.Student-student interaction

แต่เดิมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนมีน้อยเนื่องจากความต้องการของการศึกษาทางไกลยังเป็นผลมาจากข้อจำกัดเกี่ยวกับความพร้อมของเทคโนโลยีอีกทั้งผู้คนก็ยังมีอคติต่อการศึกษาทางไกล (Holmberg, 1989) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สมัยใหม่เน้นคุณค่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนในการพัฒนามุมมองต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับการเรียนร่วมกันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ทางปัญญา การเพิ่มขึ้นของอัตราความสำเร็จและเข้าถึงทักษะทางสังคมที่สำคัญในด้านการศึกษา สุดท้ายปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีความสำคัญต่อการพัฒนาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการตรวจสอบความรู้ร่วมกันโดยสมาชิกในชุมชนเช่นเดียวกับการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการของการศึกษา

2.Student-teacher Interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน คือการสนับสนุนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ในจำนวนมากที่เรียกว่าการติดต่อสื่อสาร แบบไม่ประสานเวลาและแบบประสานเวลา มักอยู่ในรูปแบบของ อักษร เสียง และภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกของการสื่อสารดังกล่าวนำไปสู่ครูท่านอื่น ที่จะถูกครอบงำด้วยปริมาณของการสื่อสารนักเรียนและโดยการเพิ่มขึ้นในความคาดหวังของนักเรียนสำหรับการตอบสนองได้ในทันที

3. Student-content Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหามักเป็นองค์ประกอบหลักของการศึกษาที่เป็นทางการ แม้จะอยู่ในรูปแบบของการเรียนในห้องสมุดหรือการอ่านหนังสื่อเรียนในการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า .เว็บสนับสนุนรูปแบบเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและเนื้อหาและยังมีพื้นที่ของโอกาสใหม่ ๆ รวมทั้งการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็ก,แบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์และการพัฒนาของเนื้อหาแบบโต้ตอบที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักเรียน

4.Teacher-teacher interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้สอนสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนครูผ่านชุมชนของเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดแนวเดียวกัน การปฏิสัมพันธ์เหล่านี้แนะนำให้ครูที่จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของความรู้และการค้นพบในเรื่องของตัวเองและภายในชุมชนวิชาการของครู

5.Teacher-content interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้โดยครู จะช่วยให้ครูอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและปรับปรุงทรัพยากรเนื้อหาและกิจกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน

6.Content-content interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเนื้อหาเป็นโหมดใหม่ของการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาในเนื้อหาซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะรีเฟรชตัวเองอย่างต่อเนื่องและจะได้รับความสามารถใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่นการสอนสภาพอากาศอาจใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันการสร้างบริบทการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งใหม่เสมอ และบริบทความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์เนื้อหาเนื้อหายังมีความจำเป็นต้องให้ความหมายของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการควบคุมของสิทธิและอำนวยความสะดวกการติดตามเนื้อหาการใช้งานจากหลายกลุ่มของผู้เรียนและผู้สอน

ตัวอย่างของ Software ที่นำมาใช้สำหรับปฏิสัมพันธ์ในแต่ละลักษณะ
1.Student-student interaction software
-Distance Education
-asynchronous tool
-synchronous tool
-Facebook
-Line
-Hangout
-Email,webboard

2.Student-teacher Interaction software
-asynchronous tool weboard,Email
-synchronous tool Facebook ,Hangout,Skype

3.Student-content Interaction software
มักมีรูปแบบของการอ่าน ผู้เรียนทำความเข้าใจในลักษณะ Face-to-face
-computer-assisted tutorials
Search engine google,yahoo.bing
Simulation & Game
Visual labs เช่น prezzi
e-book เช่น Desktop Author, FlipAlbum

4.teacher-teacher Interaction software
-asynchronous tool weboard,Email
-synchronous tool Facebook ,Hangout,Skype
 
5.teacher-content Interaction software
-computer-assisted tutorials
Search engine google,yahoo.bing
Simulation & Game
Visual labs เช่น prezzi
e-book เช่น Desktop Author, FlipAlbum