วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

TOWARD A THEORY OF ONLINE LEARNING


TOWARD  A THEORY  OF ONLINE LEARNING


ผู้เขียน
นายกฤตพล  ประพันธ์
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาตร์   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ฤษฎีการเรียนรู้ออนไลน์เป็นทฤษฎีที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของวงการศึกษาและการวิจัย ทฤษฎีการเรียนรู้ออนไลน์มุ่งเน้นคุณลักษณะของแต่บริบทของการเรียนรู้ออนไลน์ที่ช่วยให้เราสามารถพัฒนาทฤษฎีต่าง ๆ และมีประโยชน์มากขึ้นของการเรียนรู้ออนไลน์ การเรียนออนไลน์ จะมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีลักษณะของการเรียนรู้ที่ประกอบไปด้วย 4 แบบ คือ ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ความรู้เป็นศูนย์กลาง การประเมินเป็นศูนย์กลาง ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง         การเรียนรู้ที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางตาม Bransford et al., สร้างความตระหนักของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่เป็นเอกลักษณ์และความเข้าใจว่าผู้เรียนนำไปสู่บริบทของการเรียนรู้ ดังนั้นครูควรทำความเข้าใจในความรู้เดิมของผู้เรียนที่มีมาก่อนแล้ว ก่อนที่ผู้เรียนจะเริ่มสร้างความรู้ใหม่ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ควรรองรับคุณลักษณะทางวัฒนธรรมเฉพาะเจาะจง อย่างเช่น ภาษาและรูปแบบในการแสดงออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ผู้เรียนใช้ในการตีความและสร้างความรู้
        - ครูจะต้องตระหนักถึงความเข้าใจของนักเรียนรวมทั้งความรู้เดิมของนักเรียน
         - สภาพแวดล้อมการเรียนจะต้องรู้ทันวัฒนธรรมที่แตกต่างกันรวมทั้งภาษา
         - อ้างว่าการเรียนรู้ออนไลน์อาจจำกัดการทำความเข้าใจการศึกษาของนักเรียนในมุมมองทางวัฒนธรรมที่และจำกัดการสื่อสาร คนอื่นๆ ได้ที่ถกเถียงกันอยู่ว่าการเรียนรู้ออนไลน์ที่มีไม่ตรงกันและการสื่อสารพร้อมกันนั้นสามารถที่จะนำไปสู่การ "การสื่อสารที่เพิ่มขึ้นหรือหลายมิติ."

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นวามรู้เป็นศูนย์กลาง

           การเรียนที่มีประสิทธิภาพไม่ได้เกิดขึ้นในเนื้อหา McPeck (1990) และทฤษฎีอื่นๆ ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ได้เสนอว่าการเรียนการสอนทักษะการคิดทั่วไปและเทคนิคที่อยู่นอกนั้นไม่มีประโยชน์ขององค์ความรู้ ในทำนองเดียวกัน Bransford ยืนยันว่าการเรียนที่มีประสิทธิภาพนั้นทั้งในข้อกำหนดและจำกัดนั้น แต่ละสาขาวิชามีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง การทำความเข้าใจและพูดคุยเกี่ยวกับความรู้ ผู้เรียนจะต้องมีโอกาสได้สัมผัสกับการอภิปราย เช่นเดียวกับโครงสร้างของความรู้ที่การเรียนในระดับปริญญาตรีพวกเขายังมีโอกาสที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความคิดของตัวเอง เป็นทักษะที่มีประโยชน์และจำเป็นสำหรับการคิด
        - อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งทำให้ผู้เรียนมีทรัพยากรความรู้ขนาดใหญ่ เป็นผลให้ผู้เรียนศึกษาออนไลน์จะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้และนำทักษะการค้นพบความรู้ของพวกเขาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการประเมินเป็นศูนย์กลาง
           การประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ การประเมินผลทำหน้าที่ในการกระตุ้น แจ้งและให้ข้อเสนอแนะกับทั้งผู้เรียนและผู้สอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
การเรียนรู้ออนไลน์ที่มีคุณภาพให้โอกาสมากมายสำหรับการประเมิน : โอกาสที่ไม่เพียง แต่เกี่ยวข้องกับครู แต่ยังเกี่ยวกับคนที่ใช้ประโยชน์จากอิทธิพลและความเชี่ยวชาญของเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆโดยขั้นตอนวิธีการที่ง่ายและซับซ้อนในการประเมินนักเรียน
           สิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดมากกว่าสิ่งที่ได้รับจากการประเมินคือ ความท้าทายสำหรับนักออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ การพัฒนาในทฤษฎีการเรียนรู้ องค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในการประเมินการ-ออกแบบจะช่วยให้เราออกแบบการประเมินผล ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และประเมินกระบวนการทางความรู้อย่างดีที่สุด
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

ลักษณะของการเรียนรู้ออนไลน์ที่เน้นการประเมินเป็นศูนย์กลาง
           ชุมชนเป็นศูนย์กลางเลนส์ช่วยให้เราสามารถมีความสำคัญทางสังคม องค์ประกอบของการเรียนรู้ในการออกแบบการเรียนรู้ออนไลน์ของเรา ที่นี่เราได้พบกับ Vygotsky ของ (1978) แนวคิดที่เป็นที่นิยมของความรู้ความเข้าใจทางสังคมที่จะเป็นที่เกี่ยวข้องในขณะที่เราพิจารณาว่านักเรียนสามารถทำงานร่วมกันใน  บริบทการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ร่วมกัน ความคิดเหล่านี้ได้รับการขยายตัวใน Lipman’s (1991) ของชุมชน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ Wenger’s (2001) ความคิดของชุมชนของการปฏิบัติที่จะแสดงให้เห็นว่าสมาชิกของชุมชนการเรียนรู้ทั้งการสนับสนุน และท้าทายกันที่นำไปสู่ความรู้ที่มีประสิทธิภาพและมีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้าง Wilson (2001) ได้อธิบายเข้าร่วมในชุมชนออนไลน์ ที่มีความรู้สึกร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความไว้วางใจความคาดหวังของการเรียนรู้และความมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมและนำไปสู่ชุมชน

บทบาทของปฏิสัมพันธ์กับการเรียนออนไลน์
           ความหมายของการมีปฏิสัมพันธ์เป็น "เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกันและกัน ที่จำเป็นต้องมีอย่างน้อยสองวัตถุและสองการกระทำของปฏิสัมพันธ์จะเกิดขึ้นเมื่อวัตถุเหล่านี้ และเหตุการณ์ที่มีอิทธิพลต่อการร่วมกัน อีกคนหนึ่ง ปฏิสัมพันธ์ (หรือการติดต่อสื่อสาร) ทำหน้าที่ความหลากหลายของฟังก์ชั่นในการศึกษา ได้ระบุไว้ฟังก์ชั่นเหล่านี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนให้สามารถปรับตัวตามโปรแกรม กับการป้อนข้อมูลของผู้เรียนในรูปแบบต่างๆ การมีส่วนร่วมและการสื่อสารทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการเรียนรู้ที่มีความหมาย นอกจากนี้ในการติดต่อสื่อสารเป็นพื้นฐานของการสร้างการเรียนรู้ชุมชน ที่มีอิทธิพลทางการศึกษา  ทฤษฎีที่มุ่งเน้นไปที่บทบาทที่สำคัญของชุมชนในการเรียนรู้ การทำงานร่วมกัน เป็นองค์ประกอบการเรียนรู้ที่สำคัญในทฤษฎีการเรียนรู้คอนสตรัคติวิสต์ (Jonassen, 1991) ในการกระตุ้นให้เกิดสติในการเรียน (แลงเกอร์ 1989)   รูปแบบการศึกษาอิสระ โฮล์ม (1989) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและครูผู้สอน โดยการเขียนไปษณีย์ หรือโดยการสอนโทรศัพท์เรียลไทม์ ที่กำหนดรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบการศึกษาอิสระของการศึกษาทางไกล, การเขียนโปรแกรมที่เขาเรียกว่า "การทำงานร่วมกันในแนวทางการสอน จะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาที่นักเรียนและครู สร้างรูปแบบการสนทนาของการเรียนรู้ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างนักเรียนและครู

ประเภทหรือลักษณะของปฏิสัมพันธ์ในการเรียน
1.Student-student interaction

แต่เดิมการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้เรียนมีน้อยเนื่องจากความต้องการของการศึกษาทางไกลยังเป็นผลมาจากข้อจำกัดเกี่ยวกับความพร้อมของเทคโนโลยีอีกทั้งผู้คนก็ยังมีอคติต่อการศึกษาทางไกล (Holmberg, 1989) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์สมัยใหม่เน้นคุณค่าการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนกับเพื่อนในการพัฒนามุมมองต่าง ๆ ทำงานเกี่ยวกับการเรียนร่วมกันแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการเรียนรู้ทางปัญญา การเพิ่มขึ้นของอัตราความสำเร็จและเข้าถึงทักษะทางสังคมที่สำคัญในด้านการศึกษา สุดท้ายปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนมีความสำคัญต่อการพัฒนาของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการตรวจสอบความรู้ร่วมกันโดยสมาชิกในชุมชนเช่นเดียวกับการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการของการศึกษา

2.Student-teacher Interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน คือการสนับสนุนในรูปแบบของการเรียนออนไลน์ในจำนวนมากที่เรียกว่าการติดต่อสื่อสาร แบบไม่ประสานเวลาและแบบประสานเวลา มักอยู่ในรูปแบบของ อักษร เสียง และภาพ สิ่งอำนวยความสะดวกของการสื่อสารดังกล่าวนำไปสู่ครูท่านอื่น ที่จะถูกครอบงำด้วยปริมาณของการสื่อสารนักเรียนและโดยการเพิ่มขึ้นในความคาดหวังของนักเรียนสำหรับการตอบสนองได้ในทันที

3. Student-content Interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและเนื้อหามักเป็นองค์ประกอบหลักของการศึกษาที่เป็นทางการ แม้จะอยู่ในรูปแบบของการเรียนในห้องสมุดหรือการอ่านหนังสื่อเรียนในการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้า .เว็บสนับสนุนรูปแบบเหล่านี้มากขึ้นเรื่อย ๆ จากการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและเนื้อหาและยังมีพื้นที่ของโอกาสใหม่ ๆ รวมทั้งการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีขนาดเล็ก,แบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการเสมือนจริง การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนออนไลน์และการพัฒนาของเนื้อหาแบบโต้ตอบที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมของนักเรียน

4.Teacher-teacher interaction

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้สอนสร้างโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพและการสนับสนุนครูผ่านชุมชนของเพื่อนร่วมงานที่มีความคิดแนวเดียวกัน การปฏิสัมพันธ์เหล่านี้แนะนำให้ครูที่จะใช้ประโยชน์จากการขยายตัวของความรู้และการค้นพบในเรื่องของตัวเองและภายในชุมชนวิชาการของครู

5.Teacher-content interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและเนื้อหามุ่งเน้นไปที่การสร้างเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้โดยครู จะช่วยให้ครูอย่างต่อเนื่องในการตรวจสอบและปรับปรุงทรัพยากรเนื้อหาและกิจกรรมที่พวกเขาสร้างขึ้นสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียน

6.Content-content interaction

การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและเนื้อหาเป็นโหมดใหม่ของการพัฒนาการมีปฏิสัมพันธ์ของการศึกษาในเนื้อหาซึ่งเป็นโปรแกรมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของสารสนเทศอื่น ๆ เพื่อที่จะรีเฟรชตัวเองอย่างต่อเนื่องและจะได้รับความสามารถใหม่ ๆ ยกตัวอย่างเช่นการสอนสภาพอากาศอาจใช้ข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์อุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันการสร้างบริบทการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งใหม่เสมอ และบริบทความเกี่ยวข้องกับผู้เรียน ปฏิสัมพันธ์เนื้อหาเนื้อหายังมีความจำเป็นต้องให้ความหมายของการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการควบคุมของสิทธิและอำนวยความสะดวกการติดตามเนื้อหาการใช้งานจากหลายกลุ่มของผู้เรียนและผู้สอน

ตัวอย่างของ Software ที่นำมาใช้สำหรับปฏิสัมพันธ์ในแต่ละลักษณะ
1.Student-student interaction software
-Distance Education
-asynchronous tool
-synchronous tool
-Facebook
-Line
-Hangout
-Email,webboard

2.Student-teacher Interaction software
-asynchronous tool weboard,Email
-synchronous tool Facebook ,Hangout,Skype

3.Student-content Interaction software
มักมีรูปแบบของการอ่าน ผู้เรียนทำความเข้าใจในลักษณะ Face-to-face
-computer-assisted tutorials
Search engine google,yahoo.bing
Simulation & Game
Visual labs เช่น prezzi
e-book เช่น Desktop Author, FlipAlbum

4.teacher-teacher Interaction software
-asynchronous tool weboard,Email
-synchronous tool Facebook ,Hangout,Skype
 
5.teacher-content Interaction software
-computer-assisted tutorials
Search engine google,yahoo.bing
Simulation & Game
Visual labs เช่น prezzi
e-book เช่น Desktop Author, FlipAlbum

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การประยุกต์ซอฟแวร์ สำหรับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอน 

ผู้เรียนและเนื้อหา
ผู้เขียน
นายกฤตพล ประพันธ์ นางสาวณัฐธิดา ตาลอำไพ
นางสาวเพชราภรณ์ เฮมกลาง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ซอฟแวร์ใหม่ทางการศึกษา  edmodo

       สัญลักษณ์                                                        รูปแบบการใช้งาน                                       

         เว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์สำหรับ ผู้สอน ผู้เรียน สถาบันต่างๆ ที่มีระบบกลุ่มเรียน ระบบติดตามงาน ตลอดจนระบบติดต่อสื่อสารภายในกลุ่มเรียน โดยที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสาร แบ่งปันเนื้อหา จัดการบ้าน และภาระงาน ผ่านเครื่องมือภายในโปรแกรมโดยง่ายดายและรวดเร็วและไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยสามารถเข้าไปจัดการกลุ่มเรียนได้ทั้งผ่านทางคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ทุกที่ ทุกเวลา
         เป้าหมายสำคัญของ Edmodo คือ การใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้
นักการศึกษาจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้
Edmodo ใช้ทำอะไรได้บ้างนะ? โปรแกรมนี้ใช้ในการติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เช็คคะแนนเกรด และประกาศข่าวต่ำงๆเฉพาะกลุ่มตามที่เราได้ตั้ง
ใครเป็นผู้ใช้งาน Edmodo ได้บ้าง? ระหว่างครู นักเรียน ผู้สอน ผู้เรียน ติดต่อสื่อสารระหว่างกัน
ประเภทผู้ใช้งาน ของ Edmodo จะประกอบด้วย
i’m a Teacher สำหรับคุณครู
I’m a Student สำหรับนักเรียน
i’m a parent สำหรับผู้ปกครอง
School & Districts ผู้ดูแลระบบของ โรงเรียน หรือของภูมิภาค
มีแหล่งเรียนรู้ศึกษาคู่มือได้จากที่ไหนบ้าง หรือแหล่งอ้างอิงและศึกษาได้จากไหน ? ที่เว็บไซต์ของ Edmodo.com            มีคู่มือการใช้โดยละเอียดให้ดาวน์โหลด
 http://help.edmodo.com/ ซึ่งเป็นคู่มือสำหรับครูและนักเรียน
http://help.edmodo.com/school-district/ สำหรับคู่มือของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา
อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการที่รองรับ Edmodo สามารถทำงานกับอุปกรณ์ได้หลายอย่าง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป, โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือแม้แต่สมาร์ทโฟน ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ได้แก่ Window XP, Vita , 7 , 8 , Mac OS, ios, Android และอื่นๆ ที่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต (web browser) ได้เป็นสำคัญ
         การสมัครเป็นผู้เรียน
                ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เว็บไซต์ 
http://www.edmodo.com หลังจากนั้นให้เลือกในส่วนของผู้เรียนโดยเลือกที่ปุ่ม I’m a Student 

                ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอบนเว็บไซต์ชื่อ Student Sign up แล้วทำการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบทุกช่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้ 
Group Code คือ รหัสประจำกลุ่มเรียน
Username คือ ชื่อที่ใช้การเข้าสู่ระบบ
Password คือ รหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
Email (optional) คือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ
First Name คือ ชื่อที่ใช้เรียกในระบบ
Last Name คือ นามสกุลที่ใช้เรียกในระบบ 
                อย่าลืม กดทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า You and your parent agree to our TOS and our Privacy Policy.
                ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อพิมพ์ข้อมูลจนครบถ้วนแล้ว ให้กดปุ่ม Sign up เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร

        การสมัครเป็นครูผู้สอน
                  ขั้นตอนที่ 1: เข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.edmodo.com หลังจากนั้นให้เลือกในส่วนของครูผู้สอนโดยเลือกที่ปุ่ม I’m a Teacher

                   ขั้นตอนที่ 2 : หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอบนเว็บไซต์ชื่อ Teacher Sign up แล้วทำการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบทุกช่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
- Title คือ คำนำหน้า มีให้เลือก 4 อย่างคือ Mr. , Mrs. , Ms. , Dr.


                   ขั้นตอนที่ 3 : หลังจากนั้นจะปรากฏหน้าจอบนเว็บไซต์ชื่อ Teacher Sign up แล้วทำการกรอกข้อมูลตามรายละเอียดให้ครบทุกช่อง โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้
First Name คือ ชื่อที่ใช้เรียกในระบบ
Last Name คือ นามสกุลที่ใช้เรียกในระบบ
Email คือ อีเมล์ที่ใช้ในการติดต่อ
Password คือ รหัสที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ
                    อย่าลืม กดทำเครื่องหมายถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าคำว่า You agree to our TOS and our Privacy Policy.


                    ขั้นตอนที่ 4 : เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จสิ้นแล้ว ให้กดปุ่ม Sign Up เพื่อส่งข้อมูลการสมัคร เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัคร


คุณสมบัติเด่นที่สามารถใช้ในการเรียนการสอน
          “การใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้”
การส่งข้อความโต้ตอบ/สอนถามผู้สอน
วิธีส่งงาน การบ้าน ไฟล์งานต่างๆ ที่ผู้สอนมอบหมาย
การทำแบบทดสอบหรือการสอบออนไลน์ของผู้เรียน
การแจ้งข้อความเข้าสู่ห้องเรียน (Note)
การสั่งงาน ใบงาน และการบ้าน (Assignment)
การสร้างข้อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz)
การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบ (Multiple choice)
การสร้างแบบทดสอบแบบแบบถูก-ผิด (True-False)
 ข้อความสั้น (Short Answer)
แบบเติมคำในช่องว่าง (Fill in the Blank)
แบบจับคู่ (Matching)
          การสั่งงาน ใบงาน และการบ้าน (Assignment)
Assignment เป็นเหมือนช่องทางสั่งงาน ใบงาน สั่งแบบฝึกหัด หรือการบ้านแก่ผู้เรียน
โดยแจ้งเป็นข้อความรายละเอียด คำอธิบายลักษณะงาน มีช่องทางสำหรับส่งงานของผู้เรียน
สามารถกำหนดวันเวลาสิ้นสุดการส่งงาน/การบ้านได้โดยระบบสามารถรับส่งงานทุกประเภทไฟล์
ที่เป็นไฟล์ดิจิตอล ไม่ว่าเป็น ไฟล์ภาพถ่าย ไฟล์เอกสาร ไฟล์เสียง ไฟล์วีดีโอ ไฟล์บีบอัด โดยมี
ขั้นตอนดังนี้


1. คลิ้กแท็บ Assignment
2. พิมพ์หัวข้องาน หรือการบ้าน
3. พิมพ์รายละเอียดหรือคำอธิบายงาน
4. คลิกปฏิทิน
5.กำหนดวันสิ้นสุดส่งงาน/การบ้าน
6. แนบไฟล์ตัวอย่าง (ถ้ามี)
7. แทรกลิงค์ / เว็บไซต์อ้างอิง /ตัวอย่าง (ถ้ามี)
8. แทรกลิงค์ไปห้องสมุดใน Edmodo (ถ้ามี)
9. กำหนดเวลาที่สิ้นสุดการรับงาน / การบ้าน (หากไม่กำหนด จะสิ้นสิ้น เวลา 0.00 น.) เมื่อทุก
ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์จะปรากฏหน้าต่าง ดังภาพต่อไปนี้


การบ้านพร้อมรายละเอียด และวันสิ้นสุดส่งงาน จะถูกส่งไปยังผู้เรียนทุกคนในกลุ่ม โดย ผู้เรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติม โดยคลิ้ก Reply ใต้กรอบข้อความ แล้วพิมพ์ข้อความ และกดปุ่ม Send หรือส่งงานที่สมบูรณ์แล้วโดยคลิกที่ปุ่ม Turned in
             การสร้างข้อสอบ / แบบทดสอบ (Quiz)
Quiz ทำหน้าที่เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสอบ สามารถสร้างแบบทดสอบมีฟังก์ชั่นในการ
คำนวณ/ให้คะแนน จัดทำสถิติผลคะแนน สถิติคุณภาพข้อสอบแต่ละข้อ โดยแสดงเป็นร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ในรูปของแผนภูมิและตัวเลข โดยแบบทดสอบสามารถสร้างใน Edmodo ได้แก่
เลือกตอบ (Multiple choice)
แบบถูก-ผิด (True-False)
ข้อความสั้น (Short Answer)
แบบเติมคำในช่องว่าง (Fill in the Blank)
แบบจับคู่ (Matching)
             การส่งข้อความโต้ตอบ/สอนถามผู้สอน


1. คลิ้กที่ Reply ใต้ข้อความ
2. พิมพ์ข้อความ ใน Textbox
3. กดปุ่ม Reply ข้อความจะถูกโพสต่อจากข้อความที่ผู้สอนแจ้ง ดังภาพต่อไปนี้


การทำแบบทดสอบหรือการสอบออนไลน์ของผู้เรียน
หลังจากผู้สอนได้สร้างแบบทดสอบหรือข้อสอบในแท็บ Assignment โดยกำหนดรูปแบบ
และจำนวนพร้อมทั้งระบุกลุ่ม/ห้องเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้เรียนสามารถเข้าถึงและเข้าทำ
แบบทดสอบ/หรือข้อสอบ
การแจ้งขอความเข้าสู่ห้องเรียน(Note)
Note เป็นการจำลองข้อความเข้าสู่ห้องเรียน คล้ายกับครูเขียนข้อความแจ้งนักเรียนใน
กระดานดำ นักเรียนที่ Login เข้าสู่ห้องเรียน หรือกลุ่มเรียนทุกคน จะมองเห็นข้อความนี้ทุกคน
และสามารถโพสข้อความโต้ตอบครูผู้สอนได้
การแจ้งเตือน (Alert)
          Alert ทำหน้าที่เหมือนการส่งข้อความสั้น (SMS) ไปสู่ผู้เรียน เพื่อแจ้งเตือนข่าวสารต่างๆ
สามารถส่งไปยังนักเรียนทุกคน หรือเลือกส่งให้บางคนก็ได้โดยสามารถกำหนดช่วงเวลาในการ
แสดงข้อความนั้นได้

แนวทางการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใหม่ทางการศึกษา ในการเรียนการสอน
      ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา
              ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา หมายถึง ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ผู้สอนอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการสร้างบทเรียน  การนำเสนอบทเรียน  การจัดเก็บข้อมูล  หรือการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา จัดแบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้  1. ซอฟต์แวร์ระบบ  2.ซอฟต์แวร์ประยุกต์
                     คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์จะไม่สามารถทำงานได้หากปราศจากคำสั่ง  ซอฟต์แวร์ คือ ชุดคำสั่งที่สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับตามขั้นตอนของการทำงานชุดคำสั่งเหล่านี้ได้จัดเตรียมและทำขึ้นก่อนแล้วนำไปเก็บไว้ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์อ่านชุดคำสั่งแล้วทำงานตามซอฟต์แวร์จึงหมายถึง การสั่งการให้คอมพิวเตอร์กระทำตามขั้นตอนและแผนงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ดำเนินการหรือจัดเตรียมไว้แล้ว  ซอฟต์แวร์จึงเป็นผลที่มนุษย์จัดทำขึ้น และคอมพิวเตอร์จะทำงานตามกรอบของซอฟต์แวร์ที่วางไว้แล้วเท่านั้น
              ซอฟต์แวร์ระบบ คือซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตสร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบ หน้าที่การทำงานของซอฟต์แวร์ระบบคือดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง  เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ทันทีที่มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบอาจเก็บไว้ในรอม หรือในแผ่นจานแม่เหล็ก หากไม่มีซอฟต์แวร์ระบบ คอมพิวเตอร์จะทำงานไม่ได้
               ซอฟต์แวร์ระบบยังใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาซอฟต์แวร์อื่น ๆ และยังรวมไปถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาต่าง ๆซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ใช้งานทางด้านต่าง ๆ ออกจำหน่ายมาก การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์จึงกว้างขวางและแพร่หลาย เราอาจแบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ


                       การนำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มาผสมผสานกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมาใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างแรงจูงใจให้แก่นักเรียนนักศึกษา ด้วยลักษณะของเทคโนโลยีที่สามารถรับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้ประหยัดเวลาและเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลาและตลอดชีวิต
                       ดังนั้นหากจะประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใหม่ทางการศึกษาและในการเรียนการสอนการสอนนั้นต้องประกอบไปด้วย
                             1.ครูผู้สอน ต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีสามารถให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้เรียนหากผู้เรียนมีปัญหาในด้านการเข้าใช้งาน  อีกทั้งเป็นผู้จัดสรรทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นบทเรียนและแหล่งเป็นแหล่งแสวงหาคำตอบ
                             2.เทคโนโลยี internet เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนประกอบหลักและเป็นช่องทางที่ผู้เรียนและผู้สอนสามารถปฏิสัมพันธ์กันผ่านเครือข่าย ผู้เรียนสามารถเข้าใช้งานได้ทุกที่โดยไม่มีข้อจำกัดหากพื้นที่นั้นมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
                             3.ซอฟต์แวร์ทางการศึกษา ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการใช้งานด้านการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  ผู้สอนอาจจำเป็นต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่หลากหลายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือการสร้างบทเรียน  การนำเสนอบทเรียน  การจัดเก็บข้อมูล  หรือการพิมพ์เอกสารต่าง ๆ
                             4.ผู้เรียน ต้องมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ครูผู้สอนนำมาใช้จัดการเรียนการสอน ซึ่งในอดีตผู้เรียนเป็นเพียงแค่ผู้รับข้อมูลต่าง ๆ เท่านั้นแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้น บริบทของผู้เรียนก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไป  ผู้เรียนสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทในการจัดการและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน


กรณีตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ใหม่ทางการศึกษา ในการเรียนการสอน


วิจัยที่อ้างอิง 
>>http://pirun.ku.ac.th/~fedundl/upload/5210602451-2556-2-2.pdf
>>http://www.comedlpru.com/MIS/index.php?name=research&file=readresearch&dept=3&id=4
>>http://www.edulpru.com/eu/quality_assurance/km-2556.pdf
>>http://library.cmu.ac.th/faculty/econ/Exer751409/2555/Exer2555_no139 
เอกสารอ้างอิง >>http://qacps.schoolwires.net/cms/lib02/MD01001006/Centricity/Domain/128/Edmodo_Teacher_Guide.pdf
>>http://www.satrinon.ac.th/edweb/edweb/edmodo.pdf
>> http://www.dmj.ac.th/phoori/file/edmodo.pdf
>>https://www.gotoknow.org/posts/570615 
>> http://www.satrinon.ac.th/edweb/edweb/index.html
>> http://www.satrinon.ac.th/edweb/edweb/edmodo.pdf
>> http://www.pwschool.ac.th/files/1105031111214912/files/emodo.pdf [ เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนออนไลน์สร้างสรรค์กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Edmodo.com เรียบเรียงโดย ครูวันดี กุมภาพันธ์ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์]
>> https://sites.google.com/site/likitsites/edmodo
>> https://teemtaro.wordpress.com/tag/edmodo/


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

แนวคิดเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือเกิดใหม่

ไปใช้ในการแก้ปัญหาหรือเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้

ผู้เขียน
นายกฤตพล ประพันธ์ นางสาวณัฐธิดา ตาลอำไพ
นางสาวเพชราภรณ์ เฮมกลาง
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


แนวคิดของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
           สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ สรุปแนวคิดของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ โดยเน้นเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           ผู้เรียนลงมือกระทำด้วยตนเอง (Learning are active) ความสำคัญของการเรียนตามแนวทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต์ เป็นกระบวนการ ที่ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลใหม่กับประสบการณ์ที่มีมาก่อนหรือความรู้เดิมของผู้เรียน และสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ แนวคิดที่หลากหลายเป็นสิ่งที่มีค่าและจำเป็น (Multiple perspective are valued and necessary) ตามแนวทางทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ กล่าวว่า ผู้เรียนจะต้องสร้างแนวคิดของตนเอง แนวคิดนี้จำเป็นต้องประกอบด้วยแนวคิดที่หลากหลายและ กว้างขวาง อาจมาจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ เช่น ครู กลุ่มเพื่อน นักเขียน และหนังสือ เป็นต้น ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ส่งเสริมให้ผู้เรียนรวบรวมแนวคิดที่หลากหลายและสังเคราะห์สิ่งเหล่านี้เป็นแนวคิดที่บูรณาการขึ้นมาใหม่   สร้างขึ้นแทนความรู้ภายในสมอง มาเป็นคำพูดที่ใช้ในการสนทนาที่แสดงออกมาภายนอกที่เป็นรูปธรรม และส่งเสริมการสังเคราะห์ความรู้ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ และการสร้างความหมายในการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้น สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่จัดให้มีการร่วมมือกันจะเป็นการส่งเสริมการสร้างความรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นจำเป็นต่อการเรียนรู้
 
  

การเรียนรู้ควรสนับสนุนการร่วมมือกันไม่ใช่การแข่งขัน (Learning should support collaboration , not competition) จากการแลกเปลี่ยนแนวคิดที่หลากหลายนั้นหมายถึงการร่วมมือ ในระหว่างที่มีการร่วมมือ ผู้เรียนต้องมีการสนทนากับคนอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังเรียนรู้ กระบวนการนี้คือ การร่วมมือและแลกเปลี่ยน หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้เรียนตกผลึกและกลั่นกรองสิ่งที่ให้ความสำคัญกับการควบคุมตนเองตามระดับของผู้เรียน (Focuses control at the leaner level) ถ้าผู้เรียนลงมือกระทำในบริบท การเรียนรู้ โดยการร่วมมือกับผู้เรียนคนอื่น และผู้สอน และจำเป็นต้องควบคุมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการที่เรียนในลักษณะที่เป็นผู้รับฟัง (Passive listening) จากการบรรยายของผู้สอน นี่แสดงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน 
นำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ที่ตรงกับสภาพที่เป็นจริงหรือประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง (Provides authentic,real-world learning experiences) ความรู้ที่ถูกแยกออกจากบริบทในสภาพจริงในระหว่างการสอนสิ่งที่เรียนเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สภาพจริงนั้น มักจะเป็น สิ่งที่ไม่มีความหมายต่อผู้เรียนมากนัก แต่สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสซึม ที่จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในบริบทของสภาพจริง ดังนั้นประสบการณ์ การเรียนรู้ที่ประยุกต์ไปสู่ปัญหาในชีวิตจริง (Real world problems)จะช่วยสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่ง และส่งผลให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนไปสู่สถานการณ์ใหม่ในสภาพชีวิตจริงได้

แนวคิดของเครื่องมือทางปัญญา (Cognitive tools)
     ความหมายของเครื่องมือทางปัญญา
          เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้ในการศึกษาหลากหลายวิธีโดยเฉพาะการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งถือได่ามีบทบาทอยางมากในปัจจุบันเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอื่นทั้งหมด หากพิจารณาตามการใช้งานของผู้เรียนแลว เราสามารถแบ่งลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์กับการเรียนการสอนไดเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้
รูปแบบที่ ๑ การเรียนจากคอมพิวเตอร์(Learning from Computer) ซึ่งเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่มีมานาน โดยไดรับอิทธิพลมาจากทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพฤติกรรมนิยม ผู้เรียนจะเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ถ่ายทอดเนื้อหาแทนหรือเสริมครูผู้สอน สื่อในรูปแบบนี้ที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือสื่อประกอบการบรรยาย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เลิร์นนิ่งออบเจ็ค(Learning Object) ซึ่งออกแบบวิธีการนำเสนอเนื้อหาให้ใกล้เคียงกับการถ่ายทอดจากครูผู้สอนในห้องเรียน
           รูปแบบที่ ๒ การเรียนกับคอมพิวเตอร์(Learning with Computer) เป็นแนวคิดใหม่ที่เริ่มใช้กันอย่างแพรหลายในต่างประเทศ ซึ่งไดรับอิทธิพลจากทฤษฎีการเรียนรูกลุ่มพุทธิปัญญานิยมและกลุ่มคอนสตรัคติวิสมคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนุนการเรียนของผู้เรียน โดยทำหนที่เป็นเครื่องมือช่วยการวิเคราะห์ เขาถึง และตีความข้อมูล รวมทั้งจัดระบบโครงสร้างความรูของผู้เรียน ลักษณะเช่นนี้คอมพิวเตอร์จะกลายเป็น เครื่องมือทางปัญญาที่จะช่วยกระบวนการคิดของผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียน นักการศึกษากล่าวว่าเมื่อคอมพิวเตอร์ถูกนำมาใช้โดยผู้เรียนเพื่ออธิบายสิ่งที่พวกเขารู กระบวนการนี้จะทำให้พวกเขาเกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) และการเรียนรูระดับสูง (Higher-order Learning) ในสิ่งที่พวกเขากำลังศึกษา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เครื่องมือเหล่านี้จะกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขารูและเรียนรูในวิธีที่มีความหมายและแตกต่างออกไป (Jonassen, Carr and Yueh, 1998; Reeves,1999)

เครื่องมือทางปัญญาไมไดหมายถึงคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงแนวคิดและวิธีการอื่นที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคิดของผู้ที่ใช้ดังเช่น
Jonassen and Reeves (1996) ให้ความหมายว่า เครื่องมือทางปัญญาคือเทคโนโลยีใดก็ตามที่ช่วยพัฒนาพลังทางปัญญา (Cognitive Powers) ของผู้เรียนในการคิดการแกปัญหาและการเรียนรู
Shim and Li (2006) กล่าวว่า เครื่องมือทางปัญญาคือเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมทางการเรียนรูที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่เสมือนผู้ร่วมงานทางปัญญาของผู้เรียนเพื่อที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมและอำนวยความสะดวกการเรียนรูอย่างมีความหมาย
ใจทิพย์ ณ สงขลา (๒๕๕๐) ให้ความหมายว่า เครื่องมือทางปัญญาเป็นทั้งความคิดและเครื่องมือทางคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยขยายต่อเติมหรือจัดองค์ประกอบความรูใหม่ ช่วยให้ผู้เรียนก้าวพ้นขอบจำกัดของความคิด และช่วยสนับสนุนการรื้อโครงสร้างวิธีการคิดของผู้เรียนไดใหม่ รวมทั้งช่วยสนับสนุนกระบวนการทางปัญญาของผู้เรียนด้วยจัดการงานที่ซ้ำซากน่าเบื่อแทนผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีอิสระและเวลามากพอที่จะมุ่งกับความคิดขั้นสูง ช่วยผู้เรียนในการสร้างสมมุติฐานและทดสอบในบริบทของการแกปัญหา
จากนิยามที่กล่าว การใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทางปัญญา จึงหมายถึง การนำคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้หรือพัฒนาเป็นเครื่องมือสำหรับผู้เรียนในสภาพแวดล้อมการเรียนรูที่ส่งเสริมและสนับสนุกระบวนการทางปัญญาหรือการคิดระดับสูง โดยเครื่องมือดังจะมาช่วยลดข้อจำกัดทางความคิดของผูเรียน ช่วยขยายและต่อเติมกรอบความคิด รวมทั้งปรับเปลี่ยนโครงสร้างวิธีการคิดให้กับผู้เรียนกรอบแนวคิดสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือทางปัญญา

เครื่องมือทางปัญญาเป็นการนำสมรรถนะของคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเอื้ออานวยกระบวนการประมวลสารสนเทศของผู้เรียน พื้นฐานที่สำคัญของการออกแบบเครื่องมือทางปัญญามาจากการศึกษาของ Hanafin (1999) ที่ได้เสนอเครื่องมือทางปัญญาสาหรับการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ กรอบแนวคิดของการออกแบบเครื่องมือทางปัญญาอาศัยพื้นฐานมาจากทฤษฎีประมวลสารสนเทศและทฤษฎีกลุ่มพุทธิปัญญาที่สำคัญ ดังเช่น ทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา ทฤษฎี Cognitive load และทฤษฎีเมนทอลโมเดล สำหรับกรอบแนวคิดของเครื่องมือทางปัญญาจะแสดงในภาพที่ 1


แสดงโมเดลการประมวลสารสนเทศและการจำแนกหน้าที่ของเครื่องมือทางปัญญา
(Iiyoshi & Hannafin, 1998)
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่และตัวอย่างเครื่องมือทางปัญญา
ที่มาอิศรา ก้านจักร (2551)

เทคโนโลยีและเครื่องมือเกิดใหม่ ในฐานะเป็นเครื่องมือทางปัญญา
Google Apps For Education คืออะไร
        Google AppsFor Education หรือ Google App สำหรับการศึกษา คือ ชุดของฟรีอีเมล์จาก Google

และเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างหรับคุณครูเรียนและนักศึกษา สมาชิกทั่วโลก ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล์(Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่านี้จะใช้สำ หรับในการเรียนการศึกษา เป็นโปรแกรมที่ Google พัฒนาให้แก่โรงเรียนใช้งาน เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีต่อการเรียนการสอนและการน าอินเตอร์เน็ตไปใช้ในเชิงสร้างสรรค์โดยโปรแกรมประกอบไปด้วย Communication:โปรแกรมการสื่อสารภายในและภายนอกโรงเรียน Collaboration: โปรแกรมออฟฟิศสำหรับการแชร์และทำงานร่วมกันออนไลน์ Content: โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ออนไลน์

G-mail

        Google Apps ให้พื้นที่เก็บข้อมูลขนาดไม่เกิน 30 GB ต่อผู้ใช้หนึ่งราย การกรองสแปมที่มีประสิทธิภาพ และ SLA ความพร้อมในการทำงาน 99.9% ทั้งหมดนี้โฮสต์โดย Google ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่มีโฆษณาสำหรับนักเรียน คณาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ทำงานเร็ว ประหยัดเวลา Gmail ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกคนสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พื้นที่เก็บข้อมูลขนาด 30GB หมายความว่า คุณไม่ต้องคอยมาลบข้อมูล ส่วนการค้นหาที่มีประสิทธิภาพหมายถึง ทุกอย่างสามารถเข้าถึงได้ ป้ายกำกับและตัวกรองช่วยให้ข้อมูลผู้ใช้ของคุณมีระเบียบ Gmail มีการขับเคลื่อนโดยเว็บอย่างปลอดภัย ดังนั้น นักเรียนและคณาจารย์สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
        กล่องจดหมายไม่ใช่เรื่องของข้อความเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของผู้คนด้วย ข้อความ เสียง และวิดีโอแชทจะช่วยให้นักเรียนและอาจารย์สามารถดูได้ว่าใครออนไลน์อยู่และติดต่อได้ทันที ถ้าไม่ต้องการให้นักเรียนใช้การแชท ถ้าต้องการจำกัดคนที่สามารถส่งอีเมลถึง ทั้งหมดนี้อยู่ในการควบคุมของผู้ดูแลระบบ

ปฏิทิน
ช่วยนักเรียนและคณาจารย์จัดการเวลาของตน

วางปฏิทินหลายรายการซ้อนกันเพื่อดูว่าใครจะว่างเมื่อใด ตัวอย่างเช่น เป็นวิธีที่ดีในการจัดการกำหนดการของเจ้าหน้าที่ Google ปฏิทินจะส่งข้อความเชิญและจัดการการตอบรับ
ผสานรวมกับอีเมลของโรงเรียน
มีการผสานรวม Google ปฏิทิน เข้ากับ Gmail และทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันปฏิทินที่ได้รับความนิยม
แบ่งปันกับชั้นเรียน ทีม และสโมสร
สามารถแบ่งปันปฏิทินได้ทั้งโรงเรียนหรือกับเพื่อนร่วมงานที่เลือก การควบคุมสิทธิ์การแบ่งปันมากมายจะช่วยรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ไดรฟ์


เข้าถึงไฟล์จากที่ใดก็ได้
Google ไดรฟ์บน Mac, คอมพิวเตอร์พีซี, แอนดรอยด์ หรืออุปกรณ์ iOS จะทำให้คุณมีพื้นที่เดียวสำหรับไฟล์ฉบับปัจจุบันจากทุกที่  
แบ่งปันไฟล์เดียวหรือทั้งโฟลเดอร์กับบุคคลที่กำหนดหรือทีมงานทั้งหมดหรือกระทั่งพนักงานชั่วคราว พันธมิตร และผู้ที่มีสิทธิ์ สร้างและตอบกลับความคิดเห็นในไฟล์เพื่อรับข้อเสนอแแนะและเพิ่มแนวคิดใหม่ๆ


เอกสาร

สร้างเอกสารที่มีรูปแบบสมบูรณ์ พร้อมด้วยภาพ ตาราง สมการ ภาพวาด ลิงก์ และอื่นๆ รวบรวมข้อมูลและจัดการข้อเสนอแนะด้วยการแสดงความคิดเห็นเชิงสังคม

สเปรดชีต
เก็บและแบ่งปันรายการ ติดตามโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลและติดตามผลลัพธ์ด้วยเครื่องมือแก้ไขสเปรดชีตที่มีประสิทธิภาพของเรา ใช้เครื่องมือเช่น สูตรขั้นสูง แผนภูมิในตัว ตัวกรองและตารางเปลี่ยนแกนเพื่อดูข้อมูลของคุณในมุมมองใหม่ๆ

งานนำเสนอ
สร้างสไลด์ที่สวยงามด้วยเครื่องมือแก้ไขงานนำเสนอ ซึ่งสนับสนุนสิ่งต่างๆ เช่น การฝังวิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนสไลด์แบบไดนามิก เผยแพร่งานนำเสนอของคุณทางเว็บ เพื่อให้ทุกคนสามารถดู หรือแบ่งปันงานนำเสนอแบบส่วนตัวได้

Sites

สร้างไซต์ของโครงการที่กำหนดเองที่ประกอบด้วยวิดีโอ ปฏิทิน เอกสาร และอื่นๆ
 เหมาะสำหรับพอร์ตโฟลิโออิเล็กทรอนิกส์!

สร้างง่าย
นักเรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ของโครงการได้โดยไม่ต้องเขียนรหัสแม้สักบรรทัดเดียว ง่ายเหมือนเขียนเอกสาร และเพื่อให้ประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น คุณสามารถจัดเตรียมเทมเพลตที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้นับร้อยรายการให้กับนักเรียน
การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของระบบและระดับเว็บไซต์
ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธิ์การแบ่งปันไซต์ให้กับทั้งโรงเรียน และผู้เขียนสามารถแบ่งปันและยกเลิกการเข้าถึงไฟล์เมื่อใดก็ได้
ทำงานได้ในหลายระบบปฏิบัติการ
Google Sites ทำงานในเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์พีซี, Mac และ Linux อาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครองไม่ต้องซื้อหรือดาวน์โหลดซอฟต์แวร์


อ้างอิง
สุมาลี ชัยเจริญ และอิสรา กานจักร. เทคโนโลยีการศึกษา: จากเทคโนโลยีเพื่อการถายทอดมา
               สูเทคโนโลยีทางปญญา. วารสารเทคโนโลยีทางปญญา. ปที่ 1 ฉบับที่ 1
               (มกราคม-มิถุนายน) ๒๕๔๙
Jonassen D. H., & Reeves, T. C. (1996). Learning with technology: Using computers as
               cognitive tools. In D.H. Jonassen (Ed.), Handbook of research for educational
               communications and technology (pp. 693-719). NY: Macmillan.
Jonassen, D. H., Carr, C. & Yueh, H. P. (1998). Computers as mindtools for engaging learners in
                critical thinking. Tech Trends, 43(2), 24-32.
Iiyoshi, T. & Hannafin, M. (1996). Cognitive tool for learning from hypermedia: Empowering
               learners. Paper presented at the annual meeting of the Association for Educational
               Communications and Technology, Indianapolis, IN, February 14-18.

เว็บไซต์
https://noppakornru.files.wordpress.com/2012/09/google-apps-for-education.pdf
http://www.google.co.th/intx/th/work/apps/education/products.html#sites
http://www.youtube.com/watch?v=IuAFQJPag-8#t=36